Parashat Vayeshev

Torah: Genesis 37:1 – 40:23
Haftarah: Amos 2:6 – 3:8

https://hebcal.com/s/vayeshev