Parashat Vayakhel

Torah: Exodus 35:1 – 38:20
Maftir: Exodus 30:11 – 30:16 | Shabbat Shekalim
Haftarah: II Kings 12:1 – 12:17 | Shabbat Shekalim

http://hebcal.com/s/vayakhel