Parashat Vaetchanan

Torah: Deuteronomy 3:23 – 7:11
Haftarah: Isaiah 40:1 – 40:26

http://hebcal.com/s/vaetchanan