Parashat Vaera

Torah: Exodus 6:2 – 9:35
Haftarah: Ezekiel 28:25 – 29:21

http://hebcal.com/s/vaera