Parashat Tetzaveh

Torah: Exodus 27:20 – 30:10
Haftarah: Ezekiel 43:10 – 43:27

http://hebcal.com/s/tetzaveh