Parashat Shemot

Torah: Exodus 1:1 – 6:1
Haftarah: Isaiah 27:6 – 28:13; 29:22 – 29:23

http://hebcal.com/s/shemot