Parashat Nitzavim

Torah: Deuteronomy 29:9 – 30:20
Haftarah: Isaiah 61:10 – 63:9

http://hebcal.com/s/nitzavim