Parashat Mishpatim

Torah: Exodus 21:1 – 24:18
Haftarah: Jeremiah 34:8 – 34:22; 33:25 – 33:26

http://hebcal.com/s/mishpatim