Parashat Ki Tisa

Torah: Exodus 30:11 – 34:35
Haftarah: I Kings 18:1 – 18:39

http://hebcal.com/s/kitisa