Parashat Kedoshim

Torah: Leviticus 19:1 – 20:27
Haftarah: Amos 9:7 – 9:15

http://hebcal.com/s/kedoshim